Cena kursu: 2800 zł

Ukończony kurs kategorii B uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t., z wyjątkiem autobusu i motocykla
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2
 • motorowerem
 • czterokołowcem lekkim
 • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej

Warunki uczestnictwa

 • skończone 18 lat
 • zajęcia rozpocząć można 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku.

Przebieg i zakres kursu

 • zajęcia teoretyczne – 30h ( 45 min.),
 • praktyczna nauka jazdy – 30h (60 min.),
 • egzamin wewnętrzny.

Pojazd szkoleniowy: Kia Rio 2017

Rozliczenie kursu w przypadku przerwania szkolenia: 

 • zajęcia teoretyczne 10 PLN/h
 • zajęcia praktyczne 100 PLN/h