Kategorie C, C+E, C1, C1+E

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

jest niezbędna do wykonywania pracy w charakterze kierowcy w zakresie przewozu osób lub rzeczy. Na potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji uczestnik po zdaniu egzaminu otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 01.04.2010 r. można prowadzić kwalifikację wstępną przyspieszoną obejmującą 140 godz. - dla osób które ukończyły 21 lat dla kat. C.

Kwalifikację wstępną powinien ukończyć kierowca, który uzyskał prawo jazdy kat. C lub C1 po dniu 10 września 2009r.

Okres ważności kwalifikacji wstępnej to 5 lat. Po tym okresie kierowca zobowiązany jest ukończyć szkolenie okresowe.

Warunki uczestnictwa

Do szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba, która:
- przebywa co najmniej 185 dni w roku na terenie RP - ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, bądź
- studiuje od co najmniej 6 miesięcy na terenie RP i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt
- nie będąca obywatelem Państwa członkowskiego UE, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP

Zakres szkolenia

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje 140 godzin zajęć.

Szkolenie to prowadzone jest w formie kursu kwalifikacyjnego i obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane w blokach programowych, w zakresie:

  1. części podstawowej - dla prawa jazdy wszystkich kategorii, oraz
  2. części specjalistycznej - dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E

Po ukończeniu szkolenia kierowca przystępuje do egzaminu teoretycznego (test kwalifikacyjny) przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez wojewodę.

Test kwalifikacyjny

dotyczący kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje:

  1. test podstawowy składający się z 20 pytań - w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego, oraz
  2. test specjalistyczny składający się z 10 pytań - w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E

Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej 16 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście podstawowym oraz 5 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym.

Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut przeprowadzany jest w formie pisemnej. Egzamin odbywa się na terenie ośrodka.

Rozpocznij swoją naukę

Zapisz się już dziś